Sunday, August 31, 2008

Entry for August 31, 2008-The second day learning Unicycling in Children activity

Doing fun exercise before riding unicycle
( khởi động trước khi chạy xe đạp)

Mr.Nhật won the unicycle shirt and president of Children activity congratulate him.
(Bạn Nhật đã về nhất trong cuộc kiểm tra và được bà Giám đốc Nhà Thiếu Nhi chúc mừng.)
The learners with president, Mr.Lim and Mr Phát
With Mr.Phát's introduction and translation the unicycle teaching became a sucess.
( Những học viên với Giám đốc nhà thiếu nhi, Ông Lim và Ông Phát.
Cám ơn Ông Phát đã giới thiệu và giúp đỡ việc dạy xe đạp một bánh thành công tại nhà thiếu nhi.)

Saturday, August 30, 2008

Linh kiện xe Đap một bánhFrom ASAMA company’s gift

Mr. Eddie Fang,the president of ASAMA company ,kindly offer 6 unicycles and 12 cycling shirts
to help the promotion of teaching unicycling in Vietnam. These unicycle are for exporting to
Europe and are quite taller than usual Vietnamese kids’ height as you can see in the picture.
(the 15 years’ old boy in the picture is 162 cm)

Teaching unicycle in DongNai Children’s Activity Center (Dạy xe đạp một bánh ở nhà thiếu nhi Tỉnh Đồng Nai)

Khởi động tại nhà thiếu nhi.
Thầy Hóa tập chạy xe đạp
Cụ già cũng muốn tập chạy xe.
Và cả những em thiếu nhi nữa.

Tuesday, August 26, 2008


khởi động trước khi chạy xe

Lần đầu tiên Xe đạp một bánh đến với Giáo xứ Xuân Trà

Các học sinh đang nghe giảng tại GX Xuân Trà ( Phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa )


Những đứa trẻ Việt Nam dũng cảm
ông Vương Văn Đức (người Đài Loan) giúp Khang chạy xe
Kiểm tra xe