Tuesday, September 21, 2010

video of SOS children learning unicycle

summer days in Vinh 2010


We (me,Miso and Nam) visted Vinh city and then stayed there in the dormitory
for 10 days. During this stay we visited Lang SOS Vinh( Orphanag for children)
very often. It is about 3 or 4 KM away,for me i went by unicycle and
the other 2 by walking or bicycle.

I taught the children unicycle and the other 2 badminton,Chinese and English.

Wednesday, February 17, 2010
Foto1: hong uc--Mr. hong works as a receptionist in Motel Dong Phuong,it's where i stayed after moved out from Nong Lam university. He only tired about 2 hours then he can ride as long as 5 meters.
Hình 1: Hồng làm nhân viên in nhà nghĩ Đông Phương nó là nơi ở của tôi sau khi rời đại học Nông Lâm. Anh ấy chỉ mệt nhọc khoảng 2 giờ sau đó anh ấy cữi được xa khoảng 5 mét.

Foto 2: uc accident--the first time i fell down from uc and got hurt when in Vietnam on only scartched some skin but did bleed a lot.
Hình 2: Tai nạn xe đạp 1 bánh—lần đầu tiên tôi rơi xuống từ xe đạp 1 bánh và bị đau khi ở Việt Nam nó chỉ có chóc một ít da nhưng nhiều máu.

Foto 3: the other fotos are taken in Nya tieu nie on 2010/Jan/30th. bi cong---shows the giraffe uc is bent and maybe dangerous to ride,Yet,the children still don't care and get on to have a try.They haven’t tired it for a long time for the pass months are busy on schools tests.
Hình 3: Một tấm hình khác nhìn giống hưu cao cổ, xe đạp 1 bánh bị cong và có thể ngủy hiểm khi cưỡi, tuy thế , những đứa trẻ không quan tâm và tiếp tục thử lại. Họ không mệt mỏi một thời gian dài trong nhiều tháng bận rộn với những bài thi ở trường.Monday, February 08, 2010Foto1:4 people standing in front of the Admistration Hall:from left is Lim,Mr. Wu and Miss Lan,the leader of the Unicycling club
Hình 1:4 người đứng trướt sảnh lớn đại học nông lâm: từ trái qua là Mr.Lam, Mr.Wu and Miss Lan, trưởng nhóm xe đạp một bánh.

Foto2: the foto of "take out":the old clothings were stored here,they will be given sent to people who might needby students ,.but htey need to be washed ,so,..the next foto shows they are washing.
Hình 2: hình này là “lấy đồ ra”: quần áo cũ được cất giữ ở đây, họ sẽ gửi đến những người cần sự giúp đỡ của sinh viên, nhưng họ cần giặt sạch và hình kế tiếp thấy họ giặt đồ.

2 fotos shows some NLU unicyclists are playing while riding uc. they also tried playing throwing flispee and catching it,but the wind was too strong that it was very difficult to continue,..
2 tấm hình thấy một số thành viên đang chơi trong khi đang cỡi xe đạp một bánh. Họ cũng cố gắng ném và đánh bắt đĩa bay, nhưng gió thì quá mạnh làm cho điều đó thật khó để tiếp tục…

the last foto shows some uc are broken. so we know that NLU students are very energetically learning to ride uc,..
tấm hình cuối cùng có thể thấy một số xe đạp một bánh bị hư. Và chúng ta có thể biết điều đó sinh viên đại học nông lâm rất hăng hái học cỡi xe đạp một bánh…