Wednesday, February 17, 2010
Foto1: hong uc--Mr. hong works as a receptionist in Motel Dong Phuong,it's where i stayed after moved out from Nong Lam university. He only tired about 2 hours then he can ride as long as 5 meters.
Hình 1: Hồng làm nhân viên in nhà nghĩ Đông Phương nó là nơi ở của tôi sau khi rời đại học Nông Lâm. Anh ấy chỉ mệt nhọc khoảng 2 giờ sau đó anh ấy cữi được xa khoảng 5 mét.

Foto 2: uc accident--the first time i fell down from uc and got hurt when in Vietnam on only scartched some skin but did bleed a lot.
Hình 2: Tai nạn xe đạp 1 bánh—lần đầu tiên tôi rơi xuống từ xe đạp 1 bánh và bị đau khi ở Việt Nam nó chỉ có chóc một ít da nhưng nhiều máu.

Foto 3: the other fotos are taken in Nya tieu nie on 2010/Jan/30th. bi cong---shows the giraffe uc is bent and maybe dangerous to ride,Yet,the children still don't care and get on to have a try.They haven’t tired it for a long time for the pass months are busy on schools tests.
Hình 3: Một tấm hình khác nhìn giống hưu cao cổ, xe đạp 1 bánh bị cong và có thể ngủy hiểm khi cưỡi, tuy thế , những đứa trẻ không quan tâm và tiếp tục thử lại. Họ không mệt mỏi một thời gian dài trong nhiều tháng bận rộn với những bài thi ở trường.No comments: