Monday, February 08, 2010Foto1:4 people standing in front of the Admistration Hall:from left is Lim,Mr. Wu and Miss Lan,the leader of the Unicycling club
Hình 1:4 người đứng trướt sảnh lớn đại học nông lâm: từ trái qua là Mr.Lam, Mr.Wu and Miss Lan, trưởng nhóm xe đạp một bánh.

Foto2: the foto of "take out":the old clothings were stored here,they will be given sent to people who might needby students ,.but htey need to be washed ,so,..the next foto shows they are washing.
Hình 2: hình này là “lấy đồ ra”: quần áo cũ được cất giữ ở đây, họ sẽ gửi đến những người cần sự giúp đỡ của sinh viên, nhưng họ cần giặt sạch và hình kế tiếp thấy họ giặt đồ.

2 fotos shows some NLU unicyclists are playing while riding uc. they also tried playing throwing flispee and catching it,but the wind was too strong that it was very difficult to continue,..
2 tấm hình thấy một số thành viên đang chơi trong khi đang cỡi xe đạp một bánh. Họ cũng cố gắng ném và đánh bắt đĩa bay, nhưng gió thì quá mạnh làm cho điều đó thật khó để tiếp tục…

the last foto shows some uc are broken. so we know that NLU students are very energetically learning to ride uc,..
tấm hình cuối cùng có thể thấy một số xe đạp một bánh bị hư. Và chúng ta có thể biết điều đó sinh viên đại học nông lâm rất hăng hái học cỡi xe đạp một bánh…

No comments: