Friday, April 08, 2011

Hướng dẫn tập xe đạp một bánh

Thầy Lâm đã biên soạn một bản hướng dẫn đi xe đạp một bánh bằng tiếng Việt. Cách tập này rất khoa học và dễ áp dụng. Nhiều em có thể đi được xe đạp một bánh chỉ sau 3 ngày luyện tập.
Down bản hướng dẫn ở link bên dưới
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5BhVwo3P4CmMDkyNTFiMzctZmQyMy00NjM2LWFmOTgtMDVmYmUwYjgxZWY1&hl=en


No comments: