Sunday, August 31, 2008

Entry for August 31, 2008-The second day learning Unicycling in Children activity

Doing fun exercise before riding unicycle
( khởi động trước khi chạy xe đạp)

Mr.Nhật won the unicycle shirt and president of Children activity congratulate him.
(Bạn Nhật đã về nhất trong cuộc kiểm tra và được bà Giám đốc Nhà Thiếu Nhi chúc mừng.)
The learners with president, Mr.Lim and Mr Phát
With Mr.Phát's introduction and translation the unicycle teaching became a sucess.
( Những học viên với Giám đốc nhà thiếu nhi, Ông Lim và Ông Phát.
Cám ơn Ông Phát đã giới thiệu và giúp đỡ việc dạy xe đạp một bánh thành công tại nhà thiếu nhi.)