Saturday, August 30, 2008

Teaching unicycle in DongNai Children’s Activity Center (Dạy xe đạp một bánh ở nhà thiếu nhi Tỉnh Đồng Nai)

Khởi động tại nhà thiếu nhi.
Thầy Hóa tập chạy xe đạp
Cụ già cũng muốn tập chạy xe.
Và cả những em thiếu nhi nữa.

1 comment:

chantalmarlecfer MAMANNUNU said...

Beautiful Pictures...Thanks...