Tuesday, September 02, 2008

A friendship lesson

We all makes mistakes,but there is always a chance we can make it right,yeh!!
This is a young and old friendship story,all of us trying to make friendship grow.

1 comment:

Nguyen Minh Duy said...

We all makes mistakes,but there is always a chance we can make it right,yeh!!
Chúng ta luôn mắc lỗi, nhung cũng có những cơ hội để sửa những lỗi đó!

This is a young and old friendship story,all of us trying to make friendship grow.
Đây là câu chuyện về tình bạn giữa một em thiếu nhi và một ông già (r. Lim). Tất cả chúng ta cố gắng làm cho tình bạn tốt hơn.