Tuesday, September 02, 2008

Tu-the champion of the finishing test.( Tú-người chiến thắng trong cuộc kiểm tra cuối cùng)

Practising idling before competition.(Tú luyện tập trước khi thi.)
Mounting unicycle 4 times, all success!.(Lên xe thành công 4 lần!)


Making turns beautifully during turn- test.(Chạy vòng số 8)

No comments: